Digituotteiden tietosuoja ja sopimusehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Kuntokompassin tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) sekä henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä ”PT-palvelu”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

2. Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Kuntokompassin ja mahdollisten muiden, Kuntokompassin kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Kuntokompassilla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Kuntokompassi voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Kuntokompassi ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

3. Palvelujen käyttö

3.1 Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Kuntokompassi katsoo sopivaksi. Kuntokompassi varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

3.3 Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Kuntokompassi ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Kuntokompassille. Kuntokompassi voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen online@kuntokompassi.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Kuntokompassi kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3.5 Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Kuntokompassille täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Kuntokompassille oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Kuntokompassin puolesta ja Kuntokompassin niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Kuntokompassi kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

3.6 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Kuntokompassi pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 1. Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
 2. Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
 3. Kuntokompassin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
 4. Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
 5. Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
 6. Tekeytyminen toiseksi henkilöksi;
 7. Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
 8. Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
 9. Mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja
 10. Minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Kuntokompassin tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Kuntokompassi harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Kuntokompassi voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Kuntokompassin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kuntokompassille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Kuntokompassi ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Kuntokompassi luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Kuntokompassi yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Kuntokompassille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. Palvelun käytettävyys

Kuntokompassi ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Kuntokompassi ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

6. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Kuntokompassi yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Kuntokompassi ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Kuntokompassilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Kuntokompassi varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Kuntokompassi ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Kuntokompassi ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Kuntokompassi ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus) käytöstä tai käytön estymisestä.

8. Sopimusehtojen muutokset

Kuntokompassi varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

9. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. 

Kuntokompassilla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa PT-palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Kuntokompassi (tai PT) eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas sitoutuu tiedottamaan PT:tä harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

10. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen Kuntokompassille ja kun Kuntokompassi on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kuntokompassi pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Omistusoikeus tilattuihin tuotteisiin säilyy Kuntokompassilla, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan Kuntokompassin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Vaaranvastuu tuotteen katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen yhteydessä. Kuljetuskaupassa vaaranvastuu siirtyy luovutettaessa tuote kuljettajalta, rahdinkuljettajalta tai muulta toimituksen suorittamiseen määrätyltä henkilöltä tai yhteisöltä asiakkaan hallintaan. Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, vaikka asiakas ei olisi paikalla tuotetta luovutettaessa.

Kuntokompassi vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Kuntokompassi pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Kuntokompassi ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11. Maksutavat

Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat yleisimmät maksutavat. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Alla tietoa suoraan Checkoutin sivuilta: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot 

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla.

Pivon käyttöehdot

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla.

MobilePayn maksuehdot

Masterpass

Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla.

Masterpassin maksuehdot [PDF]

Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:

OP:n yleiset euromaksuehdot

Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla [PDF]

GSM-maksu

Ainapay

Palvelu perustuu 060605-maksupalvelunumeroiden käyttöön. Maksaminen tapahtuu soittamalla maksupalvelunumeroon ja toimimalla äänitiedotteiden mukaisesti.

Palvelun hinta on palvelunumerokohtainen ja sisältää tuotteen hinnan sekä palveluun liittyvän laskutuskorvauksen. Palvelun hinnan lisäksi asiakas maksaa normaalin matkapuhelumaksun oman matkapuhelinoperaattorinsa hinnoittelun mukaisesti. GSM-maksuostot peritään käyttäjän puhelinlaskussa.

Palvelun käytön rajoitukset /matkapuhelinliittymä:

 • Yksittäinen ostotapahtuma enintään 52,32 € (sis. alv)
 • Ostokset kuukaudessa enintään 100 € (sis. alv)
 • Enintään kaksi ostosta päivässä
 • Ei toimi prepaid-liittymillä

Lisätietoja aina.fi-sivustolla

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja Mash (ent. Euroloan). Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collector

Collectorin yrityslaskun ehdot [PDF]

Collector-tuoteseloste [PDF]

Lue lisää: Collector.fi

Jousto

Jousto-tuoteseloste [PDF]

Lue lisää: Jousto.com

OP Osta laskulla

OP:n lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot [PDF]

OP Osta laskulla -tuoteseloste

AfterPay

Lue lisää: AfterPay.fi

Mash

Lue lisää: Mash.com

12. Etämyynti ja peruuttamisoikeus

12.1 Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.
Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön. 

12.2 Tyytyväisyystakuu

"Rahat takaisin tyytyväisyystakuu" vaatii ohjeiden sataprosenttista noudattamista. Näillä ohjeilla tarkoitetaan sekä verkkomateriaaleissa, että etätuen (suljettu FB ryhmän ja/tai keskustelufoorumi) kautta annettuja ohjeita.

Ohjeiden noudattaminen tulee tarvittaessa osoittaa ja todistaa tarkkaan koko valmennusjakson ajalta verkkoympäristöön kirjatuilla dokumenteilla (inbody mittausraportti, kotiseurannan ympärysmitat, ennen ja jälkeen kuvat päivämäärinen, harjoituspainojen seuranta, harjoituspäiväkirja koko valmennusjakson ajalta).

Asiakkaan tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan erittäin tarkkaan, että hän on toiminut juuri valmennuksessa annettujen ohjeiden mukaan ja hyödyntänyt aktiivisesti etätukea (keskustelufoorumi/FB ryhmä ja/tai privaatti).

Tyytyväisyystakuu koskee vain täysin terveitä ihmisiä, joilla ei ole vakavia sairauksia (esimerkiksi erilaiset psyykkiset sairaudet, syömishäiriöt ja/tai aineenvaihdunnalliset sairaudet).

12.3 Sopimuksen irtisanominen ja purku sekä sopimuskauden siirtäminen

12.3.1 yksilövalmennus ja yksilöfysioterapia

Mikäli asiakas haluaa purkaa yksilövalmennus (PT) tai yksilöfysioterapian (FT) sopimuksen, tulee purkuilmoitus tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@kuntokompassi.fi  Helsinki. Tällöin SHW Oy:n tilille jo maksettua palkkiota ei hyvitetä takaisin. Sopimuksen purkumaksu on 50 % jäljellä olevan sopimuksen kokonaisarvosta. 

13. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Kuntokompassista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Kuntokompassi vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Kuntokompassilta sopimuksen rikkomisesta.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Kuntokompassin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan Kuntokompassilta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

15. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Kuntokompassi käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Kuntokompassi voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan Kuntokompassin yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Kuntokompassille.

KUNTOKOMPASSIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

15.1 Soveltamisala

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.

Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan käyttäjätietoja, kuten käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta, sekä kaikkia muita käyttäjätietoja, joita käyttäjä lähettää tai joita Kuntokompassi saa kerätä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

15.2 Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Kuntokompassille, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Kuntokompassin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kuntokompassi voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa Kuntokompassin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.

Kuntokompassi saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pituus, paino ja äidinkieli.
Kuntokompassi kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.
Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Kuntokompassille, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

15.3 Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Kuntokompassi saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi. Kuntokompassi käyttää alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.
Palveluntarjoaja ei siirrä henkilötietoja EU- ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15.4 Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Kuntokompassille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua.
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä Kuntokompassin asiakaspalveluun.
Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää Kuntokompassia käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen. Pyynnön voi toimittaa Kuntokompassille sähköpostitse osoitteeseen online@kuntokompassi.fi.

15.5 Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Kuntokompassi säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.
Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.
Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Kuntokompassilla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen online@kuntokompassi.fi.

15.6 Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Kuntokompassi saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Kuntokompassin määräysvallassa eikä Kuntokompassi vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

15.7 Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.
Kuntokompassilla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.


Terms of Service In English

SHW Training Oy
Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00100 Helsinki Finland
Registry number: 23496977

1. Terms of use

By accessing our Website and/or using our products or services in any way, you are agreeing to comply with and be bound by these Terms. These terms are applied to use web services of SHW Training Oy. Terms are applied to both registered and unregistered user’s transactions in service. These Terms remain in force and effect if you are a user of the Website and/or a registered user. Any use of the Website and/or our products or services by you shall constitute your acceptance of these Terms and may be modified between sides until the end of the coaching period.

2. Contents of the service

The services are provided by SHW Training Oy and other possible service providers in collaboration. SHW Training Oy and other service providers. The Company reserves the right to change or modify the terms and conditions applicable to the use of this Site at any time.

SWH Training can offer free and chargeable services of other service providers which are distributed and marketed as such without obligation. The Company does not responsible of damage/harm done by other service providers (such as delayed service, false information etc.). By these terms user is also pledge to obey other service providers possible dividual terms of use and instructions.

3. Restrictions of Use
User binds to use the service for personal- and non-marketing purposes only

3.1 Registration

The agreement may be reached via online.kuntokompassi.fi site, where you can choose wanted service and the paying method. The payment method options are followed by registration process. For registration you must fill your name, e-mail, phone number, address and password. After registration information you will confirm your order and receive username and password to your e-mail.

When placing an order, you must choose one of the following paying methods:

 1. Online net bank (Osuuspankki, Nordea, Danske bank, Handelsbanken,      POP-pankki, Aktia, Säästöpankki, SP/OmaSP, S-pankki, Ålandsbanken)
 2. Billing with commute or instalments option with following service      providers:

Jousto, Everyday.fi and Collector

All the payments will be received in:
PayLane SP.Z O.O
Gdánsk at ul. Arkońska 6/A3, 80-387
KRS: 0000227278

Your username and password are personals and meant for personal use only. You are not allowed to hand over your username and/or password to any company or third party. SHW Training Oy does not respond the unauthorised use of one’s username and/or password. All actions done with your account will be considered as your actions. If the security of your account becomes endangered, you must report it immediately to SHW Training Oy. After reporting SHW Training Oy will shut your account down to prevent any misuse of it.

To use the service, you must be 15-years or older. All underaged- and/or incompetent person must go through the terms of use with their guardian before use.

3.2 Deleting your account

Registered member has the right to delete the account. Account will be deleted via e-mail announcement to: online@kuntokompassi.fi. Within 48-hours of announcement the account will be deleted from the database.

3.3 Content saved by user

By producing any content (such as text, pictures, videos, etc.) user binds to give SHW Training Oy full, free and unrestricted right to use this content to any purpose in any way. User also confirms that all produced content is original and does not offend any existing law/copyright.

By sharing any content in service user binds to response with own expense on behalf of SHW Training Oy against any third-party damage, loss, verdict, demand or claim done by the content.

3.4 Behaviour and restraint from the service

User is responsible of using and operating the service. User is bound to use the service by terms and according decorum. For example followed actions are not allowed by terms:

 1. Broadcast of any illegal or detrimental content
 2. Hacking or broadcasting any harmful software
 3. Breaking SHW Training Oy or any third-party copyright in any way
 4. Exploitation of service which breaks terms of use or any existing law
 5. Harassment, bullying and/or disturbing of other users
 6. Pose as other
 7. Using others username/password
 8. Sending files which includes harmful software
 9. Any act, which object- or binary code is translated to source code and;
 10. Any program/software download from the service (except the situation where SHW Training Oy or third party specifically allows it)

If SHW Training Oy considers any of these terms offended by user, it can restraint/delete user from the service to unlimited period of time without any consequence. 

4. Immaterial Rights

All content-, property-, copy-, trademark- and all other immaterial rights belong to SHW Training Oy unless mentioned otherwise. Loaning-, copying, saving, modifying or distribution of any content is forbidden without written permission given by SHW Training Oy.

Any given advice, information and/or instructions given in online-programs are confidential and property of SHW Training Oy. Aforesaid instructions and other content is given to user for personal (non-marketing) use only. Sharing/publishing of instructions or other content in other media or to others is absolutely forbidden. Breaker of this term is fully responsible for copyright breach against SHW Training Oy and the damage caused by it.

5. Availability of the service

SHW Training Oy neither guarantees the connection to function the expected way nor that the service would always be available. 

User is responsible to possess needed hardware such as computer, browser and proper connection to internet. SHW Training Oy does not guarantee that the service is provided to the hardware and/or browser user possesses. 

6. Information

SHW Training Oy does it’s best to keep the information as updated as possible but it does not guarantee all the information to be errorless or perfectly accurate.

Service does not ensure product information to be perfectly accurate concerning price- or availability issues. SHW Training Oy is not bound to give refund if the product is sold out or it has incorrect price. SHW Training Oy has right to change/correct noticed errors at any time.

User must always assess the suitability concerning food and diet information given in the service. One must always consider health condition, physical capability and other personal circumstances.

7. Limit of liability

All actions done in the service are on user's responsibility. All rights are reserved by SHW Training oy to change or modify the service.

SHW Training Oy is not responsible of any material provided by the service, suitability for user, errors or delays that may occur in the service. SHW Training Oy is not responsible for content provided by other websites accessed by the service.

SHW Training Oy is not responsible for immediate or indirect damage done by the service (including loss of income, interruption of business or loss of data which are originated from inhibition of the service).

8. Changing conditions of the contract

SHW Training Oy reserves all rights to change the conditions of the contract at any time. Existing terms are announced in the contract. by continuing the use of service, user accepts the existing terms as they are.

9. Transfer of the service

User does not have the right to transfer the information given by the service to third party member.

SHW Training Oy has right to remove all the content and rights to a third party member for a justifiable reason (such as business transaction or organizing of the company).

Despite the individualization in workout programming, there are always certain risks when exercising. By accepting these terms, user assures the awareness of these risks and assures that the training is done by one’s own risk. User accepts that SHW Training oy is not responsible for any damage or injury occurred during training.

To acquire proper insurance for training is in customer's responsibility. User also binds to inform the trainer of any changes state of one’s health (such as pregnancy, injury or medical treatment).

10. Terms of delivery

The order is binding when customer has sent order and it is confirmed by SHW Training Oy.

The price of services and products are determined by the valid price at each time. All prices include value added tax. SHW Training Oy reserves all rights to modification of the price.

All property rights stay at SHW Training Oy until the product is fully paid. Only available payment methods are the ones approved by SHW Training Oy at each time.

The responsibility of damaging or losing the product transfers to user when the product is given. Responsibility in transport proceeds to user when the product is given to one’s possession, the transaction is complete whether the user is present or not during the time of delivery.

SHW Training Oy is responsible for the accuracy and the condition of the product. By the preference of the user the product can be replaced or fixed. SHW Training oy reserves all rights to fix the product if it causes immoderate effort compared to other repayment options. If the error/problem is unrepairable or it’s not preferred to be fixed, the user has the right to claim refund or rebate.

SHW Training Oy is not responsible for direct, indirect or implied damage of the product unless overriding reason.

11. Payment methods

Unless informed otherwise, payment methods approved by the service, are the common and preferred payment methods. Payment methods are provided by Checkout in association with Finnish banks and credit institutions.

12. Cancellation and refund Policy

12.1 Digital services

There is a 14-day term of notice after confirmation when cancelling digital services (online-programs etc.). All refunds will be calculated according to the actual purchase price paid at the time of purchase.

When chosen an open-ended service you agree to periodic withdrawals from your account until further notice

12.2 Money back guarantee

This option requires total following of the instructions given in online-programs and -coaching. You must be able to prove that you have followed the instructions the whole period and have documents/measurements that have been done daily (such as inbody, training weight progressions, circumferences etc.).

The money back guarantee only stands for basic healthy clients with no mental or physical illnesses (for example eating disorders, damaged metabolia etc.)

To request a refund or exchange, contact Customer Service at online@kuntokompassi.fi

12.3 To annul an agreement

Annulling the agreement (considering personal- or group training) must be done by written to address Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00100 Helsinki. In this case the paid share of the fee will not be returned. The payment for annulling the agreement is 50% of the total value of the remaining contract.

If the fulfilment of these responsibilities mentioned in these terms and conditions due force majeure (such as catastrophe, natural phenomenon or law), SHW Training Oy is liberated from its duties for the time of force majeure. In this situation user does not have the right to claim refund from SHW Training Oy for breach of contract.

14. Governing law in the case of argument

Arguments concerning consumables will be dealt in Helsinki’s district court. Consumer protection law guarantees the right for user to file a legal action in own districts court if user is a resident of Finland. If the user does not live in Finland, the actions will be dealt in district court of Helsinki.

15. Processing and handling personal information

SHW Training Oy processes user’s personal information by data protection- and privacy policy in order.

By registering to service, user accepts that SHW Training Oy may use one’s name, e-mail, address and other personal information to direct marketing including electronic direct marketing. User also accepts that the information will be given to collaborators of SHW Training Oy for direct marketing purposes. User may forbid the direct marketing by announcing it to SHW Training Oy.

PRIVACY POLICY

15.1 Scope of privacy policy

By using this service, you accept this privacy policy.

Words “personal data” are used in this privacy policy to any user information (for example name, address, e-mail or other information which user sends to service) which is collectable by SHW Training Oy.

15.2 Filling up personal information

Information sent to service is used for the purpose they are collected for. Personal data is collected for SHW Training Oy for customer count, identification and to help the service to evolve. SHW Training Oy may use the information for direct marketing purposes concerning any present- or future service provided by SHW Training Oy. Personal data can also be used in marketing- and other studies concerning the service.

SHW Training Oy may collect at least the following information concerning the service and it’s use: name, gender, date of birth, residence, address, mobile number, e-mail, height, weight and native language. SHW Training oy collects the user data when the user signs into the service or when one’s profile information is updated.

By filling up the information to the form or giving away personal information, user accepts the collection of the personal data and grants SHW Training oy to use the information as presented before.

15.3 Giving away personal data

User grants SHW Training Oy to give/reveal personal data to the authorities if necessary. The subcontractors of the service will be provided the same information as SHW Training oy. The service will not transfer user data outside the European union. All transaction data (including personal data) can be transferred to Paylane Sp z.o.o located in Gdánsk at Arkońska6/A3, zip code 80-387 (company number 0000227278).

15.4 The reliability of the information

The user binds to give reliable information while registering to the service. After registration user can survey the profile in the service via username and password. User can also update or delete the profile via service or by contacting SHW Training Oy. User has the right to forbid SHW Training Oy to use one’s information for direct marketing or marketing research purposes. The request can be sent to online@kuntokompassi.fi 

15.5 Storing and updating personal data

SHW Training oy stores the personal data if it’s adequate to fulfil the purpose of which they were set. User may contact the service only via personal username and password. The information collected by the service provider are protected for the convention and nature of business. If the user has any questions concerning terms mentioned before and/or wants to re-ensure the information stored in service, it’s possible to contact SHW Training Oy via e-mail online@kuntokompassi.fi.

15.6 Hyperlinks to third party member’s sites

SHW Training Oy may provide hyperlinks to third party member’s websites. They are not under SHW Training Oy and therefore the service is not responsible for the damage/content provided by other websites. When entering other websites, you must verify their terms and conditions.

15.7 Other terms and conditions

This data protection practice and handling of personal data is bound by the law on Finland. SHW Training Oy has the right to change terms and conditions at any time. Valid terms and conditions are published in the service.